Procedura evaluare Cerere de Plata

INSTRUCTIUNI / ETAPE VERIFICARE DCP LA GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA preia funcțiile administrative principale, respectiv: pregătirea și publicarea apelurilor de selecție în conformitate cu SDL, animarea teritoriului, analiza, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate ( cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar), monitorizarea proiectelor contractate.

Etapa I. Depunerea și verificarea Declarațiilor de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată; Beneficiarii au obligatia de a depune Declarațiile de esalonare – AP 0.1 conform prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată.

Declarația de eșalonare se va depune la GAL în 2 exemplare originale.

Odată cu declarația de eșalonare, beneficiarul va depune la GAL și o copie a contractului/deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR.

Etapa II. Depunerea și verificarea la GAL DANUBIUS IALOMIȚA – BRĂILA  a conformității Dosarelor Cererilor de Plată;

  • Depunerea Dosarului Cererii de Plată Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA în trei exemplare originale pe suport de hârtie, la care anexează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificare, două exemplare originale vor fi înaintate AFIR, iar GAL va rămâne în posesia unui exemplar original.
  • Verificarea conformității se realizează în baza formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare, disponibile pe www.afir.info, secțiunea Proceduri de lucru pentru PNDR, versiunea în vigoare la data depunerii DCP. Termenul maxim de verificare a conformității unui dosar cerere de plata este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la GAL.

Rezultatul verificării Dosarului cererii de plată poate să fie:

  • conformă”, caz în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. (…)
  • neconformă”, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanțe între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele ce trebuiau prezentate de beneficiar conform Instrucțiunilor de plată (este bifată căsuța „Nu”). În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Act adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus de o singură dată la GAL.