Procedură evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Procedura de evaluare si selectie cuprinde informatii referitoare la componenta si obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, informatii legate de primirea si evaluarea proiectelor, selectia proiectelor, rapoartele de selectie, etc. Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie, format din membrii parteneriatului. Componenta Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC) se stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director al GAL. CS este alcatuit astfel: 7 membri (1 reprezentant al administratiei publice, 3 reprezentanti ai sectorului privat si 3 reprezentanti ai societatii civile) si 7 inlocuitori. CSC este alcatuita astfel: 1 membru (un reprezentant al administratiei publice, 3 reprezentanti ai sectorului privat si 3 reprezentanti ai societatii civile) si 3 inlocuitori. La selectia proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50 % din parteneri, din care peste 50 % sa fie din mediul privat si societatea civila. In situatia in care persoana desemnata in CS sau in CSC nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie, inlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului (inlocuitorului) care va prelua atributiile titularului. Secretariatul CS si al CSC este indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in evaluarea proiectelor. Presedintele, membrii si secretarul CS si ai CSC au urmatoarele obligatii: de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de catre presedinte si membri in unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul CS si a CSC.
Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea SDL, precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre evaluatorii din cadrul GAL-ului in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Criteriile de selectie si/sau punctajele minime, pragul minim precum si pragul de calitate vor fi aprobate si revizuite de catre Consiliul Director al GAL si detaliate in proceduri de implementare. Dosarul cererii de finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de selectie, la sediul GAL de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Termenul de evaluare a proiectelor este, dupa caz, de maximum 50 de zile lucratoare de la incheierea apelului de selectie. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta situatie persoana (organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un membru supleant.
Rapoartele de Selectie. După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va elabora și aproba un Raport de Selecție Intermediar, care va fi publicat pe pagina de web a GAL-ului. În baza acestuia, GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificați de către GAL că proiectele acestora au fost declarate neeligibile, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau 10 de la publicarea rezultatelor pe pagina web a GAL a Raportului de Selecție Intermediar. Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selecție. Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Pentru cererile de finanțare care au făcut obiectul unor contestații, dosarul administrativ va fi completat cu documentele emise de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Atât în cadrul Comitetului de Selecție cât și în cadrul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului administrativ al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga perioadă de implementare a SDL.